آناتومی صاحب کسب و کار کوچک موفق   در بسیاری از تحقیقات علمی که درباره ی مدیران موفق انجام شده به این نتیجه دست یافتند که افرادی گشاده رو و خوش مشرب بسیار سریع تر از افرادی که این ویژگی Read more…