چگونه شراکت کنیم   وقتی دو نفر شریک می شوند در اول کار چنان شیفته هم شده و عامیانه عرض کنم چنان قربان صدقه هم می روند که کارهای اصولی را که باید برای شراکت انجام دهند کلا فراموش میکنند Read more…