بعد از چندبار شکست   ادیسون قبل از رسیدن به موفقیت ۱۰۰۰ بار شکست خورد شما بعد از چند بار شکست تسلیم شدید فقط بعد از یکبار؟! روزی خبرنگار جوانی از ادیسون پرسید اقای ادیسون شنیده ام برای اختراع لامپ Read more…