محکم و با اراده باشید همه را به تحسین وادارید   مردم انسان های با اراده را دوست دارند و به آنها احترام می گذارند. وقتی به انسانی با اراده، محکم و قدرتمند فکر می کنیم ناخودآگاه شخصی تنومند و Read more…