کلمات جادویی برای بازاریابی   کارفرمایان کارکشته، شرکت های ارائه دهنده کپی رایت و طراحان از قدرت تاثیر گذاری زبان بر احساسات و اعملکرد افراد به خوبی آگاه هستند. کلمات مشخصی هستند که در طول زمان مورد استفاده قرار گرفته Read more…