Category Archives: تعبیر خواب


تعبیر خواب ابرو | تعبیر ابرو نداشتن | ریختن ابرو | تعبیر انواع حالت ابرو   محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است Read more…