Category Archives: تعبیر خواب


تعبیر خواب ابر     تعبیر خواب ابر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :   معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و Read more…